Trafo Merkezinin Doğru Tasarlanması için Öneriler

Trafo Merkezinin Doğru Tasarlanması için Öneriler

Standart IEC 61936’ya referansla, 1 kV a.c.’yı aşan güç tesisatları. – Bölüm 1: Genel kurallar, alt madde 7.5’in tümü, trafo merkezi olarak kullanılan binaların gereksinimlerine ayrılmıştır.

Standart, şalter ve kumanda alanlarını su girişini önlemek ve yoğuşmayı en aza indirgemek üzere nasıl tasarlanacağını vurgular. Duvarlar, tavan ve zeminler için kullanılan malzemelerin suya maruz kalması veya sızıntı sonucu zarar görmemesi gerekir. Daha spesifik olarak dış muhafazaların yapısal malzemeleri atmosferik unsurların (yağmur, güneş, agresif rüzgar, vb.) saldırılarına dayanabilir olmalıdır.

Standart, iç mekan iklim şartlarının; örneğin ısıtma, nem alma, havalandırma (HVAC sistemleri) veya binanın uygun tasarımı ile sağlanmasını tanımlar. Genel olarak, doğal havalandırma kullanılması tercih edilmelidir. Zorlamalı havalandırma sistemleri her zaman görüntülenmelidir. Havalandırma delikleri, OG şalt tesisinin önüne veya yakınına yerleştirilmemelidir ve yabancı cisimlerin veya zararlıların girmesini önlemelidir.

Şekil 8: ızgaralı bir havalandırma menfezi örneği

 

HVAC sistemleri seçildiğinde, tesisattaki ekipmanın doğru işleyişi için tehlikeli olabilecek kimyasal açıdan agresif maddelerin trafo merkezine girmesini önlemeye özen gösterilmelidir. Gerekirse filtre veya ısı eşanjörü sağlanmalıdır.

OG / AG trafo yoksa, trafo merkezinin termal olarak iletkenliğini sağlamak için trafo merkezinin duvarlarının ısıl iletkenliği 0.3 ila 3 W • K-1 • m-1 olmalıdır. Giriş kapıları, dış ortam ile büyük miktarda ısı iletişimi olan alanlar oldukları için, konumlarına ve malzeme seçimi ile yüzey kaplamasına büyük önem verilmelidir.

Birincisi, özellikle zemin ve tavanlar olmak üzere, trafo merkezi tamamen su geçirmez olmalıdır.

Bu, su sızdırmazlığına ilişkin modern kriterlere uygun olarak inşa edilmesinin yanı sıra, inşaat öncesinde, yer altı sularının seviyesi yılın çeşitli dönemlerinde kontrol edilmeli, ayrıca toprak ve çevredeki arazinin yoğun yağışlardaki davranışı da denetlenmelidir. Genel olarak, çevresel koşulların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, günlük, aylık veya mevsimsel olarak kaydedilen bir dizi geçmiş verisine dayanmalıdır. Kurulum öncesi belirli bir duruma ayrılmış araştırmalar, çevre/ürün uyumunu belirlemek için yeterince kapsamlı olmayabilir. Bu analizleri takiben trafo merkezi yerden daha yüksek bir zemin üzerine kurulmalıdır. Zemin seviyesine monte edilecekse, yağmur suyunun trafo merkezinin içine girmesini önlemek için drenaj kanallarının kurulması gerekmektedir. Suyun giriş kapılarından akmasını veya önüne toplanmasını engellemek için giriş kapılarına özel özen gösterilmelidir.

Su, kirli hava veya haşarat girmesini önlemek için kablo girişlerinin sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Kablo kanallarının (beton oluk) üzerleri, nemin ve kirli havanın trafo merkezinin içine girmesini önlemek için kaplanmalıdır. Kablo kanallarında su birikirse, su seviyesi tarafından aktive edilen bir ekstraktör pompa ile kaçak su kapanı oluşturmanız önerilir. Eğer trafo merkezi tabanı yükseltilmişse, dışarıdan hava girebilecek şekilde güç ve yardımcı kablolar için geniş alan bırakılmasına özen gösterilmelidir. Zeminin uygun şekilde sızdırmazlığı sağlanmazsa, OG şalt tesisinin alt kısımlarında yoğunlaşma kolayca oluşabilir.

Şekil 9: sızdırmaz kapalı girişi

Trafo merkezinin binası (tamir esnasında) ve giriş kapısı, toz, aşındırıcı ve / veya yanıcı gazlar, buhar veya tuzun girebileceği noktalardır. İlk aşama, dış muhafazanın bu kirleticilere karşı koruma sağladığından emin olmaktır. Kapılar, personel girdikten sonra açık kalmalarını önleyen kapatma mekanizmaları ile donatılmış olmalıdır. Trafo merkezi giriş kapısından hemen sonra bir geçiş holü inşa etmek, diğer bir engel olabilir.

Trafo merkezini, HVAC sisteminin çalıştırılması sayesinde, dışardaki havadan biraz daha yüksek bir basınçta tutmak kirleticilerin içeriye girmesini zorlaştırabilir. Hava giriş alanlarına filtre takmak önemlidir.

Son olarak, zemin, mümkün olduğunca tozun yerleşmesini önleyecek şekilde işlem görmeli ve temizlenmesi kolay olmalı.

Şekil 10:Bir OG odası örneği

 

Uzun süre yüksek bağıl nem yüzdesi kaçınılmazsa, “Ürün Teknik Gereklilikleri” raporundaki şekilde, farklı fonksiyonel birimlerin kablo bölmelerine ve devre kesicilerine yoğuşma önleyici ısıtıcılar koymanız önerilir.

Bina iklim koşulları kritikleştiğinde alarm tetikleyebilen nem kontrolörleri ve termostatlar ile donatılmalı, bundan daha da iyi bir çözüm olarak binanın farklı bölümlerinde bu iki parametrenin gün içindeki ve farklı mevsimlerdeki trendini değerlendirmek için sıcaklık ve nem veri kaydedicileri bulunmalıdır.

Şekil. 11 ve 12: Bir giriş kapısı örneği ve yalıtım denetlemesi

 

Bir trafo odasının iç kısmı kontrol altında tutulacak ise bina ve kritik alanların rutin bakımı esastır. Örneğin, binanın durumunun (özellikle çatı ve dış duvarlar) incelenmesi, yağmur suyu drenaj borularının temizlenmesi, hava ızgaralarının durumu, kablo rakorları ve contalar, kapı ve pencere contalarının durumunun kontrolü, temizlik ve yabancı cisimlerin varlığı vb. gibi görevler denetime eklenmelidir.

“Montaj İşletme ve Bakım Talimatları”nda anlatılan trafo merkezinde kurulu olan ekipmanların bakım çizelgesi standart çevre koşullarına göre belirlendiğinden, özel koşullar altında gerekli bakım görevlerinin tipi ve yapılma sıklığı üretici firmaya göre revize edilmelidir.

6. Sonuçlar

Belirtildiği gibi, standart sadece çalışma koşullarının sınırlarını tanımlar ama onların nedenleri ve şiddeti temelinde şalter ve kumanda cihazları üzerinde standart dışı durumların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilen iyileştirici eylemler önermez. İlk adım, servis koşullarını dikkate almak ve standartlardan daha şiddetli olduğu tespit edilirse, sınırları ve olası çözümleri tanımlamak için üreticileri bilgilendirmektir.

Trafo merkezinin bulunduğu bina için geçerli olabilecek diğer tedbirler, tecrübelerden ve örnek bina uygulamalarından alınacaktır.

Aşağıdaki tablo, önceki bölümleri özetlemektedir. Açıklanan önlemler, bir yapı şartnamesi oluşturmaz ancak ilgili spesifik durumlar için en iyi çözümleri seçip, tasarlamış uzmanlara yardımcı olacak teknik bir rehberdir.